Conjunt de consells i aplicacions en entorns web

Prova

fent una prova de insertar des de terminal. ¿funciona?

Anuncis

Enquesta… servidor web

S’anomena “script de servidor” a un conjunt de instruccions que podem formar un o diversos arxius i que s’allotgen al servidor (com per exemple un arxiu *.php). De manera general aquestos scripts treballen de la següent manera:

  1. Recollida de dates des d’un navegador client que generalment és l’usuari.
  2. Processament i transformació en el servidor de les dades recollides.
  3. Enviament de la resposta o resultat de la informació processada a l’ordinador client.

Les dues grans plataformes d’scripts de servidor són asp.net (pàgines *.asp o *.aspx) i php (pàgines *.php). D’aquestes dues plataformes cal destacar que ASP.NET és desenvolupada i pertany a Microsoft. Per altra banda PHP és lliure i multiplataforma, cosa que no passa amb l’ASPx de Microsoft. Un altre detall important que ens aporta PHP és que pot executar-se tant en servidors Apache con en servidors Microsoft IIS; mentre que l’ASPx solament funciona amb servidors Microsoft IIS.

Finalment comentar que el PHP té una major quatitat de funcions implementades i disponibles des del primer moment. Per altra banda, té una gran afinitat amb la basse de dades MySQL, així com el servidor web Apache. Tot seguit trobareu un ebllaç en es planteja el tema ASPX vs PHP.

La instal·lació d’Apache en Debian és summament senzilla ja que serà suficient indicar la següent línia de codi a la terminal:

$ sudo apt-get install apache2

Una alternativa a la insta·lació per la terminal és la seua versió gràfica amb el gestor de paquets Synaptic. Si ho feu per mig del Synaptic haureu de fer un recerca amb la paraula “apache2”.

Una vegada acabada la instal·lació haureu de controlar l’arrancada i aturada de serveis. En Debian els trobareu per mig de la terminal amb la següent ordre:

$ sudo /etc/init.d/apache2 start ó restart ó stop ó status

Els arxius web s’hauran d’emmagatzemar al directori /var/www/

Per altra banda el fitxer de configuració el trobareu a: /etc/apache2/apache2.conf

Nota: per aquells que instal·len en un sistema CentOS ho hauran de fer amb la ordre:

$ yum install apache2

Tot seguit trobaru un video on es pot veure la instal·lació d’Apache en Ubuntu (família Debian):

[Pot ser us puga interessar instal·lar XAMPP. Mireu l’artícle publicat que fa referència a dita instal·lació ací]

Com ja s’ha comentat abans la nostra tasca es realitzarà baix sistemes operatius Linux de la família Debian. No obstant això, és just conèixer com s’ha de fer la instal·lació del servidor web Apache en qualsevol sistema Windows.

  1. El primer pas serà obtenir el paquet des del lloc de descàrrega de la pàgina d’Apache (http://apache.org/dyn/closer.cgi).
  2. Fer la instal·lació des de l’usuari administrador utilitzant l’assistent típic de qualsevol instal·lació de Windows. El procés d’instal·lació és summament senzill i no representa cap dificultat.
  3. Una vegada acaba la instal·lació anirem a “Inici” -> “Programes” -> “Apache HTTP Server” -> “Control Apache Server” i ací podrem arrancar o aturar el nostre servidor.
  4. Per altra banda, dins del “Panel de Control” a la secció de “Ferramentes administratives” -> “Serveis” trobareu la possibilitat de fer que Apache arranque o no a l’inici del sistema.

Les pàgines que vulgueu visualitzar des del servidor web Apache hauran d’estar emmagatzemades al directori “htdocs” que trobareu dins del directori general (indicat al llar de la instal·lació) d’Apache. Normalment: “C:\Archivos de programa\Apache Software fundation\Apache 2.x\htdocs”,

Tot seguit trobareu in vídeo que explica com fer aquesta instal·lació.

El servidor web Apache és el servidor més popular i important a nivell mundial. A més a més es tracta d’un servidor gratuït, de codi obert i multiplataforma.

Les estadístiques el situen al primer lloc del rànquing a una gran diferència del servidor Internet Information Server de Microsoft tot i que en els últims anys les diferències continuen s’han reduït l’Apache està a anys llum del servidor de Microsoft, com podeu veure en el següent gràfic.

Comparativa servidors web

Per altra banda la possibilitat de configuració que ofereix el servidor, juntament amb variables com l’eficàcia i seguretat, fan de l’Apache el servidor més professional i competitiu del mercat actual.

Trobareu més informació a la web oficial: http://www.apache.org/

Instal·lació del XAMPP

Al lloc web del XAMPP trobareu dues versions que podreu utilitzar, la versió XamppLite i la versió Xampp. És recomanable que utilitzeu la versió normal, és a dir, el paquet Xampp ja que ens permetrà gestionar millor certes aplicacions com per exemple el phpMyAdmin.

La instal·lació del Xampp és molt senzilla ja que es tracta d’executar el fitxer de descàrrega de la manera habitual i seguint les instruccions que apareixen al llarg del procés d’instal·lació. Aquest procés pot suportar una durada de 10 a 15 minuts.

Una vegada instal·lat el Xampp haurem d’alçar aquells serveis que ens siguen necessaris, normalment Apache i MySQL. Per a fer aquesta tasca haureu d’accedir al panell de control de Xammp, marcar els serveis i iniciar-los amb l’opció Start. Finalment una vegada els serveis llançats obrirem el navegador web i indicarem l’adreça del nostre servidor local, de la següent manera: http://localhost

Seguidament trobareu un vídeo tutorial que permet portar a terme la instal·lació i arrancada dels serveis. (Està en Portuguès però no hi ha cap problema de entendre el procés).

Núvol d'etiquetes